بحث کلاسی صفحه 133 مدیریت تولید

پاسخ بحث کلاسی صفحه 133 کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ بحث کلاسی صفحه 133 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما می توانید بصورت کامل پاسخ بحث کلاسی را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال بحث کلاسی صفحه 133 کتاب مدیریت تولید : به نظر شما در چه مواردی می توان از مستندات پروژه های قبلی استفاده کرد؟متن فوق عنوان سوال بحث کلاسی صفحه 133 کتاب مدیریت تولید می باشد. حال در ادامه به پاسخ به این سوال می پردازیم.به منظور سهولت در دریافت...
ادامه مطلب

بحث کلاسی صفحه 132 مدیریت تولید

پاسخ بحث کلاسی صفحه 132 کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ بحث کلاسی صفحه 132 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما می توانید بصورت کامل پاسخ بحث کلاسی را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال بحث کلاسی صفحه 132 کتاب مدیریت تولید : به نظر شما رعایت اصول اخلاق حرفه ای چه کمکی در پیشبرد اهداف پروژه می کند؟آیا می توانید نمونه هایی در این زمینه ارائه دهید؟ متن فوق عنوان سوال بحث کلاسی صفحه 132 کتاب مدیریت تولید می باشد. حال در ادامه به پاسخ به این سوال...
ادامه مطلب

بحث کلاسی صفحه 115 مدیریت تولید

پاسخ بحث کلاسی صفحه 115 کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ بحث کلاسی صفحه 115 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما می توانید بصورت کامل پاسخ بحث کلاسی را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال بحث کلاسی صفحه 115 کتاب مدیریت تولید : فرض کنید می خواهید به منظور برگزاری یک اردوی سه روزه برنامه ریزی کنید. برای این منظور مطابق موارد گفته شده، باید در ابتدا یک سیستم برنامه ریزی ارائه دهید.ورودی های این سیستم (شامل نقشه، قرارداد، مستندات، گزارش ها و غیره)...
ادامه مطلب

بحث کلاسی صفحه 113 مدیریت تولید

پاسخ بحث کلاسی صفحه 113 کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ بحث کلاسی صفحه 113 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما می توانید بصورت کامل پاسخ بحث کلاسی را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال بحث کلاسی صفحه 113 کتاب مدیریت تولید :پیرامون سایر عواملی که ممکن است در پروژه نقش داشته باشند، بحث کنید.متن فوق عنوان سوال بحث کلاسی صفحه 113 کتاب مدیریت تولید می باشد. حال در ادامه به پاسخ به این سوال می پردازیم.به منظور سهولت در دریافت پاسخ...
ادامه مطلب

بحث کلاسی صفحه 112 مدیریت تولید

پاسخ بحث کلاسی صفحه 112 کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ بحث کلاسی صفحه 112 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما می توانید بصورت کامل پاسخ بحث کلاسی را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال بحث کلاسی صفحه 112 کتاب مدیریت تولید :به نظر شما آیا مدیر پروژه می تواند سرپرست گروه هم باشد؟ توضیح دهید.متن فوق عنوان سوال بحث کلاسی صفحه 112 کتاب مدیریت تولید می باشد. حال در ادامه به پاسخ به این سوال می پردازیم.به منظور سهولت در دریافت پاسخ...
ادامه مطلب

بحث کلاسی صفحه 109 مدیریت تولید

پاسخ بحث کلاسی صفحه 109 کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ بحث کلاسی صفحه 109 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما می توانید بصورت کامل پاسخ بحث کلاسی را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال بحث کلاسی صفحه 109 کتاب مدیریت تولید :آیا برنامه ریزی برای مدیریت سیستم های داده شده در جدول بالا، یکسان است؟به نظر شما مدیریت کدام یک از سیستم های فوق نیازمند برنامه ریزی دقیق تر وحساس تر است؟متن فوق عنوان سوال بحث کلاسی صفحه 109 کتاب مدیریت...
ادامه مطلب

بحث کلاسی صفحه 107 مدیریت تولید

پاسخ بحث کلاسی صفحه 107 کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ بحث کلاسی صفحه 107 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما می توانید بصورت کامل پاسخ بحث کلاسی را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال بحث کلاسی صفحه 107 کتاب مدیریت تولید :یکی از پروژه هایی را که اخیراً در نزدیکی هنرستان یا محل زندگی شما انجام شده ویا در حال اجرا هستند، نام ببرید و دربارۀ ویژگی های آن بحث کنید.آیا تاکنون در هنرستان شما پروژه ای با چنین ویژگی هایی انجام شده...
ادامه مطلب

بحث کلاسی صفحه 100 مدیریت تولید

ق پاسخ بحث کلاسی صفحه 100 کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ بحث کلاسی صفحه 100 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما می توانید بصورت کامل پاسخ بحث کلاسی را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال بحث کلاسی صفحه 100 کتاب مدیریت تولید : با کمک همکلاسی های خود، علاوه بر مثال هایی که ذکر شد، دربارۀ موارد دیگری از انواع بهره وری بیندیشید و جدول زیر را کامل کنید. متن فوق عنوان سوال بحث کلاسی صفحه 100 کتاب مدیریت تولید می باشد. حال در ادامه به پاسخ به...
ادامه مطلب

بحث کلاسی صفحه 71 مدیریت تولید

پاسخ بحث کلاسی صفحه 71کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ بحث کلاسی صفحه 71 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما میتوانید بصورت کامل پاسخ بحث کلاسی را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال بحث کلاسی صفحه 71 کتاب مدیریت تولید :فرض کنید همه ی ابزار مورد نیازتان ، در کارگاه هنرستان برای شما فراهم شده است ، برای توسعه ی یک محصول جدید ، الگو برنامه ای براساس یک امکان سنجی فنی طراحی کنید و روش اجرای کار را نیز پیشنهاد دهید .متن فوق عنوان...
ادامه مطلب

بحث کلاسی صفحه 72 مدیریت تولید

پاسخ بحث کلاسی صفحه 72 کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ بحث کلاسی صفحه 72 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما میتوانید بصورت کامل پاسخ کار در منزل را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال بحث کلاسی صفحه 72 کتاب مدیریت تولید :به نظر شما چه مواردی را در امکان سنجی مالی باید بررسی کرد ؟ همان مثال ساخت وسیله الکترونیکی را بخاطر بیاورید . چه هزینه هایی برای کار صرف می کنید ؟ هزینه ابزار آلات با هزینه استخدام افراد برای همکاری در کار...
ادامه مطلب

بحث کلاسی صفحه 63 مدیریت تولید

پاسخ بحث کلاسی صفحه 63 کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ بحث کلاسی صفحه 63 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما میتوانید بصورت کامل پاسخ کار در منزل را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال بحث کلاسی صفحه 63 کتاب مدیریت تولید : وقتی قرار است. محصولی که اکنون وجود داردتوسعه داده شود قبل از شروع چگونه در مورد آن شناخت پیدا می کند؟درباره ی راه های ممکن در کلاس بحث کنید. متن فوق عنوان سوال بحث کلاسی صفحه 63 کتاب مدیریت تولید می باشد. حال در ادامه به...
ادامه مطلب

پاسخ بحث کلاسی صفحه ی 62 مدیریت تولید

پاسخ بحث کلاسی صفحه ی 62 کتاب مدیریت تولید سوال بحث کلاسی صفحه ی 62 کتاب مدیریت تولید :به نظر شما تولید یک محصول از چه طریقی ممکن است ؟ آیا حتما بایک محصول کاملا جدید به بازار عرضه کنیم یا این که تولید می تواند با تغییرات در محصولات قدیمی نیز رخ دهد ؟ بایک نمونه از کالا باخدمات پیرامون خود مثال بیاورید.متن فوق عنوان سوال بحث کلاسی صفحه 62کتاب مدیریت تولید می باشد. حال در ادامه به پاسخ به این سوال می پردازیم.به منظور سهولت در دریافت پاسخ فعالیت ها و جلوگیری از...
ادامه مطلب

پاسخ بحث کلاسی صفحه 66 مدیریت تولید

پاسخ کار در کلاس کتاب مدیریت تولید
پاسخ بحث کلاسی صفحه 66 کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ بحث کلاسی صفحه 66 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما میتوانید بصورت کامل پاسخ بحث کلاسی را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال بحث کلاسی صفحه 66 کتاب مدیریت تولید :اگر بخواهیم بدون توجه به سایر عوامل ، صرفا از طریق خود محصول تقاضا را بالا ببریم باید چه مواردی را مورد توجه قرار داد؟( برای مثال کیفیت محصول ) ، حال عوامل دیگر را اضافه کنید.فرض کنید اگر تنها قرار باشد از طریق...
ادامه مطلب
error: Content is protected !!