نمونه سوالات تستی پودمان 4 درس اخلاق حرفه ای با عنوان رعایت انصاف شامل 35 سوال بوده که ویژه هنرجویان تمامی رشته ها در پایه دوازدهم می باشد.

این سوالات توسط همکار محترم جناب آقای رضا شیخی طراحی گشته اند. فایل پاسخ نیز به زودی بارگذاری خواهد شد.

در ادامه سوالات را مشاهده خواهید نمود:

 

1. برقکاری که محل اتصال سیم ها را به صورت استاندارد عایق بندی نمی کند ، چه عمل خلاف اخلاق حرفه ای انجام داده است ؟

1) تقلب 

2) گران فروشی

3) کم فروشی کیفی

4) کم فروشی کمی     

2. کدامیک  مصداقی از کم فروشی  کیفی است  ؟

1) توزین شیرینی کیک با جعبه آن

2) دست کاری کردن ترازوی محل فروش

3) بهانه تراشی در کار ارباب رجوع

4) خروج از محل کار زودتر از موعد  مقرر

3. رفتار یکسان با مشتریان دریافت خدمات و یا کالا یعنی :

1)  پارتی بازی ممنوع ، تبعیض ممنوع

2) کم فروشی ممنوع ، گران فروشی ممنوع

3)  عدم برچسب قیمت کالا ممنوع ، عدم ارائه فاکتور ممنوع

4)  عدم شفافیت برای مشتری ممنوع ، تعیین قیمت بدون رعایت مقررات قیمت گذاری ممنوع

4. پذیرش درخواست شفافیت مشتری برای نشان دادن عدم کم فروشی و گرانفروشی یعنی :

1) ارائه مشخصات فنی کالا یا شرح خدمات به صورت استاندارد

2) تعیین قیمت کالا و خدمات بر اساس مقررات قیمت گذاری استاندارد

3) نشان دادن اسناد خرید و برچسب قیمت کالا و خدمات

4) بسته به درخواست مشتری اقدام به یک یا چند اعمال فوق

5. کارخانجات تویوتا وقتی متوجه شدند که مدل خاصی از اتومبیل ها دارای اشکالاتی است که هنوز رفع نشده ،به همه خریداران اطلاع دادند  که برای تعویض و یا تنظیم و یا حتی عودت به کمپانی مراجعه کنند.  تویوتا از نظر اخلاق حرفه ای به کدام جنبه رعایت انصاف در کسب و کار توجه کرده است ؟

1)  تضمین کیفیت پنهان

2) تضمین کیفیت آشکار

3) پرهیز از کم فروشی

4) پرهیز از گران فروشی

 6. پرهیز از کم فروشی و گران فروشی در کسب و کار،  رعایت کدام یک از اصول  اخلاق حرفه ای است ؟

1) امانتداری   

2) انصاف   

3) مسئولیت پذیری

4) درستکاری

7. فروشنده ای که جنس تقلبی به جای اصل به مشتری می فروشد ، مرتکب چه عمل خلاف اخلاق حرفه ای شده است ؟

1) کم فروشی

2) گران فروشی

3) عدم شفافیت

4) عدم امنیت اجتماعی

8. با توجه به معانی انصاف ( داد دادن ، عدل کردن ، راستی کردن ) رعایت انصاف در کسب و کار یعنی :

1) پرهیز از کم فروشی و گرانفروشی ، رعایت حقوق دیگران

2)  رعایت حقوق دیگران ، پرهیز از ربا و رشوه

3) پرهیز از گرانفروشی و کم فروشی ، امانت داری در فروش

4) راست گویی در حرفه ، مسئولیت پذیری در ارائه خدمات

9. یکی از اهداف احتمالی عدم الصاق برچسب قیمت روی کالا از طرف فروشنده کدام است ؟

1) کم فروشی    

2) گران فروشی     

3) احتکار    

4) عدم ارائه فاکتور

10. کدام یک ، از مصادیق کم فروشی است ؟

1) انحصار تولید محصول در مقایسه با محصول خارجی

2) فاکتور سازی در قیمت تمام شده. فاکتور سازی در قیمت تمام شده

3)  دلال بازی در بخش تولید و فروش، دلال بازی در بخش تولید و فروش

4)  استفاده از مواد اولیه نامرغوب در بخش تولید

11. اختلاف پیش نمی آید و اگر پیش آید براحتی قابل حل است این یکی از آثار و فواید رعایت حقوق دیگران است .  این اثر در عرصه  ارتباط با کدام است ؟

1) خدا                         2) خود                    3) خلق                    4) خلقت

 12. کدام عمل به منظور اطمینان و شفافیت در اصالت کالا یا خدمت، به مشتری عرضه می گردد؟

1) ارائه اسناد خرید و الصاق برچسب قیمت کالا و خدمات به صورت استاندارد

2) پذیرش درخواست شفافیت مشتری برای نشان دادن عدم کم فروشی و گران فروشی

3) ارائه مشخصات فنی کالا و شرح خدمات به صورت استاندارد

4) ارائه قیمت و هزینه خدمات و تولید محصول بر اساس ریز فعالیت ها و ارائه برگه فروش بر اساس آن

13. نصب برچسب قیمت کالا و خدمات ، عمل به کدام اصل از اصول اخلاق حرفه ای است ؟
1) رعایت انصاف

2) مسئولیت پذیری

3) درستکاری

4) امانت داری

14. مغازه نانوایی ای که ترازو ندارد ، موجب کدام عدم شفافیت برای مشتری می شود ؟

1) گران فروشی     

2) شفافیت در اصالت

3) کم فروشی    

4) رعایت بهداشت

15. فروشنده کالا به چه هدفی از الصاق برچسب قیمت بر روی کالاها، خود داری می کند ؟

1) کم فروشی    

2) گران فروشی    

3) احتکار   

4) عدم ارائه فاکتور

16. کارمندی یک ساعت زودتر از وقت مقرر محل کار خود را ترک می کند . اگر او ساعت خروج خود را ثبت نکرده باشد ، از نظر اخلاق حرفه ای مرتکب چه عملی  شده است  ؟

1) خیانت در امانت   

2) کم فروشی کیفی      

3) کم فروشی کمی      

4)  خیانت در زمان

 17. عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از کدام نظر، کم فروشی و تقلب محسوب می شود ؟

1)  کمی یا کیفی

2) فقط کیفی

3) قیمت

4) فقط کمی

18. اگر فردی کالا یا خدمت بی کیفیتی را به نرخ کالا یا خدمات استاندارد بفروشد ، از نظر اخلاق حرفه ای مرتکب چه عملی شده است ؟

1) کم فروشی   

2) گران فروشی    

3) تقلب    

4) سوء استفاده    

5) کلاهبرداری

19. در انجام کارها به صورت شایسته بایستی به خدا، خود ، خلق و خلقت همزمان توجه داشت .یکی از آثار و نتایج پرهیز از کم فروشی و گران فروشی افزایش اعتماد مردم به یکدیگر است . این اثر در ارتباط با کدام است؟

1) خدا    

2) خود    

3) خلق    

4) خلقت

20. کشاورزی که هندوانه های کال را به همراه هندوانه های رسیده روانه باز می کند موجب تضییع حقوق دیگران شده است به جهت :

1) کم فروشی کیفی

2) کم فروشی کمی

3)  گران فروشی کمی

4) گران فروشی کیفی

21. بعضی از شرکت های تولید نوشیدنی هوای داخل بطری ها را گرفته و میزان مایع داخل آن را بیشتر نشان میدهند . پس از باز شدن درب بطری مقدار واقعی مشخص میشود. این عمل مصداقی است از :

1) کم فروشی کمی

2) کم فروشی کیفی

3) گران فروشی

4) غش در معامله

22. کدامیک از آثار عدم پایبندی به قول با مشتری نیست ؟

1) ایجاد بی اعتمادی در مشتری

2) عدم رعایت حقوق مشتری

3) بازار گرمی

4) لطمه به رزومه کاری

23. در آب گذاشتن مرغ برای افزایش وزن ، مصداقی از کم فروشی است یا گران فروشی ؟

1) گران فروشی

2) کم فروشی

3)  هر دو

4) بسته به قیمت هر سه حالت ممکن است .

24. یکی از شیوه های کم فروشی تولیدکنندگان نوشیدنی به صورت شکل داده شده است . این عمل چه نوع کم فروشی ای محسوب می شود ؟
1) کیفی شبه قانونی

2) کمی

3) کمی شبه قانونی

4) کیفی

25. ارائه مشخصات فنی کالا و شرح خدمات به صورت استاندارد اقدامی است برای :

1)  تعیین قیمت

2)  نشان دادن عدم گرانفروشی

3) شفافیت در اصالت

4) نشان دادن عدم کم فروشی

26. عضی از شرکت های تولید نوشیدنی هوای داخل بطری ها را گرفته و میزان مایع داخل آن را بیشتر نشان میدهند . پس از باز شدن درب بطری مقدار واقعی مشخص میشود. این عمل مصداقی است از :

1) کم فروشی کمی

2) کم فروشی کیفی

3) گران فروشی

4) غش در معامله

 27. عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتی) توسط متعهد در حکم ………است .

1) گران فروشی

2) غش در معامله

3) ارتشاء

4) کم فروشی

28. کدام یک مصداقی است از گران فروشی ؟

1)  تنظیم نبودن ترازو

2) کم گذاشتن از کیفیت کالا

3) در آب گذاشتن سبزی بمنظور اضافه وزن

4) ساخت جعلی فاکتور خرید

29. افراد و شرکت ها به چه نیت دست به احتکار کالا و خدمات می زنند؟

1) گران فروشی

2) کم فروشی

3) کنترل بازار

4) حذف رقیب

30. کم کاری نوعی از …….. در ارائه ……… است .

1) کم فروشی – خدمات

2) کم فروشی – کالا

3) تقلب – خدمات

4) تقلب – کالا

31. کدام یک از مصادیق گران فروشی است ؟

1) گذاشتن مرغ در آب به بهانه تازه بودن

2) دست کاری کردن ترازو

3) عدم توجه به کیفیت

4) تنظیم قیمت با نوسانات بازار

32. روی بطری شیر نوشته شده چربی 5 درصد . در آزمایشگاه مشخص می شود که چربی شیر کمتر از 5 درصد است . این عمل کارخانه لبنیات سازی مصداقی است از :

1) کم فروشی کیفی

2) کم فروشی کمی

3) گران فروشی

4) تقلب

33. کارخانه نوشابه سازی مقداری کمتر از حجم بطری نوشابه داخل بطری ریخته و فضای خالی بطری را با برچسب زیبا پوشانده است به طوری که برای خریدار آشکار نیست . این عمل مصداقی از چیست و چگونه ؟

1) کم فروشی ، شبه قانون

2) گران فروشی ، شبه قانون

3) کم فروشی ، تقلب

4) گران فروشی ، تقلب

34. از نظر اخلاق حرفه ای ، سازمان دهی فعالیت ها بر اساس شرایط مشتریان چگونه است ؟ چرا؟

1) نادرست ، چون باعت پارتی بازی می شود .

2) نادرست ، چون باعث تبعیض می شود.

3) درست ، چون لازمه کسب و کار است

4) درست ، چون باعث دریافت مبلغ بیش تر می شود

35. تضمین کیفیت پنهان و آشکار از طریق پیگیری رضایت مشتری ، ناظر بر کدام مشخصه اخلاق حرفه ای است ؟

1) راست گویی در حرفه

2) امانت داری

3) درستکاری

4) رعایت حقوق مشتری

 

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سوالات تستی پودمان 4 اخلاق حرفه ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!